תנאי שימוש - חדר כושר הולמס פלייס

תנאי שימוש

תקנון מועדון Holmesplace2go

עקרונות ודגשים

1. הצהרת הכוונות של Holmesplace2go

one life. live it well הינה תפיסת העולם של רשת “הולמס פלייס”, על פיה חיים מאושרים הינם חיים בריאים, המשלבים פעילות גופנית, תזונה נכונה ונפש בריאה.
Holmesplace2go הינה מערכת תמיכה ותגמול אישית של מומחי Holmesplace המקנה כלים לשינוי הרגלי חיים ומסייעת למנוי בכל מקום וזמן לנוע יותר, לאכול נכון, ולהרגיש טוב יותר, באמצעות:
• מד צעדים אינטראקטיבי להלן ה”מד”
• תכנית תזונה אישית
• מערכת ליווי אינטרנטית
• התייעצות עם מומחים מפגשים אישיים חודשיים (מותנה בסוג המנוי)
• תוכנית תגמול על עמידה ביעדים
• מעמד אורח מיוחד במועדוני הרשת

2. מסלולי רכישת מנויים, התשלום עבורם והפסקתם

בחברה קיימים 3 מסלולים של רכישת מנוי:
א. מנוי בהוראת קבע- הכולל את מד ה2go וכן קוד משתמש המאפשר שימוש באתר האינטרנט של המועדון לצורך קבלת מידע כללי וריכוז הנתונים המופקים ממד 2go, זכאות לקבלת מתנות על פי עמידה ביעדים, משוב, תקשורת שיווקית, פורומים, והתייעצות עם מומחי המועדון ומעמד אורח מיוחד בכל מועדוני הרשת. המד ניתן בחינם כנגד התחייבות לשנה לפחות ( להלן התקופה הקצובה), משך ההתקשרות המינימאלית הינה ל 3 חודשים, ביטול המנוי בטרם הסתיימה התקופה הקצובה מחייב השלמת תשלום ערך המד, תשלום המשתנה מעת לעת.
דמי המנוי ישולמו בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי המאפשר לחברה חיוב בהוראת קבע. מנוי אשר בוחר באפשרות זו נותן בזאת לחברה הרשאה מתמדת לחייב את חשבונו מעת לעת, באמצעות כרטיס האשראי, בכל סכום שיהיה חייב בו בגין השירותים שיסופקו על ידי החברה. כל חיוב שיעשה בהתאם לפסקה זו ייחשב בידיעת המנוי ובהסכמתו המלאה. עם סיום התקופה הקצובה יכול הלקוח לבטל את המנוי בכל עת ללא תשלום נוסף בהתאם לנהלי הביטול (סעיף 3)
ב. מנוי שנתי בתשלום מראש – רכישה מראש של המנוי המפורט ב בסעיף א’ ל – 12 חודשים (להלן:”מנוי שנתי”).
ג. 2go דיאט – מנוי חודשי כמפורט בסעיף א’ (מנוי בהוראת קבע) הכולל בנוסף 2 שיחות צ’ט/טלפון בחודש עם דיאטנית. ניתן לרכוש מנוי זה ללא מד צעדים או עם מד צעדים.
ד. 2go+ (טוגו פלוס) הינו מנוי חודשי כמפורט בסעיף א’ (מנוי בהוראת קבע) הכולל בנוסף פגישה חודשית או דו שבועית עם אחד מהמאמנים המקצועיים של הרשת, ומאפשר כניסה למועדון ושימוש בכל המתקנים ביום הפגישה בכפוף להמצאת אישור רפואי תקף על פי נהלי הרשת.

3. הפסקת מנוי

א. מנוי המעוניין להפסיק את חברותו במועדון 2go יוכל לעשות זאת באמצעים הבאים בלבד:
i. טופס מילוי ביטול שישלח במייל על ידי הלקוח.
i. מייל: newsletter@holmesplace.co.il
ב. יש להודיע על הפסקת המנוי עד ה 23 לחודש על מנת לבטל את המנוי בחודש שלאחר מכן. תימסר ההודעה לאחר ה 23 לחודש, יסתיים המנוי במועד סיום חודש המנוי השוטף שלאחריו. כלומר, במידה ולקוח ביטל את המנוי ב 25 לחודש פברואר, הלקוח יהיה פעיל בחודש מרץ, ויהיה לא פעיל בחודש אפריל. תקופת ההודעה המוקדמת תחשב כתקופת חברות רגילה לכל דבר ועניין.
ג. במידה ולקוח קיבל הטבה בגין התחייבות לתקופה קצובה, וביטל את המנוי לפני תם התקופה הקצובה, יחויב בתשלום ערך ההטבה כפי שנקבע איתו בהרשמה למועדון.
ד. מנוי בהוראת קבע
ה. מינוי שנרכש בעסקת מכר מרחוק, רשאי החבר לבטלו בתוך 14 ימים מיום שקיבל את המד לביתו., יחזיר המנוי את המד למועדון טו גו בכתובת (התידהר 1 רעננה) , ובכפוף להחזרתו שלא השתמשו בו, יחוייב החבר בדמי ביטול בסכום של
5% משווי העסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם
ו. מנוי בהוראת קבע ניתן לביטול על ידי הודעה בכתב שתימסר לחברה בכפוף לתנאים הבאים:
i. .ביטול ההרשאה יכנס לתוקף רק בחלוף 3 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה ו – 6 ימים אם ההודעה נמסרה בדואר רשום.
ii. .ביטול ההרשאה לא יחול על חיובים שקדמו למועד כניסתו לתוקף של הודעת הביטול.
ד במעמד הפסקת החברות חייב המנוי להסדיר את תשלום כל הסכומים הנובעים מהפסקת המנוי, בהתאם לתחשיב שיערך ע”י נציג המוקד שיטפל בכך.
ה. האפשרות למימוש נקודות בתכנית התגמול “2go points” קיימת רק לאחר 3 חודשים בתשלום אישי וכל עוד יש יתרה של חודש חברות במועדון. השימוש בתוכנית הינו רק למנויים המשלמים באופן אישי.
ו. הפרטים בדבר אופן הפסקת המנוי ופרטי כל מועדוני החברה – לרבות כתובות, מספרי טלפון ופקס, מופיעים גם באתר האינטרנט של החברה בכתובת : www.holmesplace2go.co.il.

4. תחילת תקופת המנוי

תחילת תקופת המנוי תיחשב החל ממועד הרכישה במועדון, הרשמה באמצעות אתר המועדון , חמישה ימים לאחר ביצוע רכישה בטלפון/ אינטרנט – לפי המוקדם מביניהם.

5. אחריות וביטוח

ז. המנוי זכאי לשנת אחריות אחת למד ה2go כמפורט בתקנון האחריות אותו ניתן למצוא כאן.
ח. המנוי יכול לרכוש ביטוח , הכולל גם קבלת מכשיר חדש במקרה של אובדן, וזאת כמפורט
a. בתקנון הביטוח אותו ניתן למצוא באתר www.holmesplace2go.co.il .

6. כרטיס חבר

ט. לכל מנוי מועדון +2go יונפק כרטיס מועדון .השימוש בכרטיס החבר הינו אישי ואין להעבירו לאחר. על החברים להציג את כרטיסיהם בדלפק הקבלה לפני הכניסה למועדון בפגישה החודשית. יובהר בזאת כי אין הכרטיס מקנה זכויות כחבר ברשת מועדני הולמספלייס , ואינו מאפשר כניסה למועדוני הרשת מלבד הפגישה החודשית
י. במקרה של אובדן כרטיס חבר ינפיק המועדון לחבר כרטיס חדש, כנגד תשלום דמי טיפול, כפי שיהיו בתוקף באותה עת.

7. החברות במועדון

יא. החברות במועדון Holmesplace2go הינה אישית – ואיננה ניתנת להעברה.

8. פגישות אישיות עם מאמן מקצועי (אימון אישי, ייעוץ תזונתי, קואוצ’ינג)- מנוי 2go+

יב. לא ניתן לנצל פגישות אישיות שלא במסגרת תקופת המנוי. הפגישה הינה חודשית, או דו חודשית לפי סוג המנוי , לפי לחודש קלנדרי, לא ניתן לנצל פגישה שלא מומשה.
יג. מנוי שלא הגיע לפגישה אישית שנקבעה לו – ייחשב הדבר כאילו התקיימה הפגישה ולא תהיה למנוי זכות לפגישה נוספת באותו חודש קלנדרי. ביטול פגישה אישית בלא חיוב יתאפשר אך ורק אם המנוי הודיע למוקד השירות על הביטול לפחות 24 שעות מראש.
יד. ניצול פגישות אישיות לאחר שהסתיים המנוי אפשרי אך ורק באישור מיוחד;
טו. ככל שיינתן למנוי (לשעבר) אישור מיוחד כאמור – יתאם המנוי במועד הגעתו לפעילות את איסופו מהכניסה למועדון ע”י איש צוות המועדון ממנו יקבל את השירות, ואותו איש צוות ילווה את המנוי (לשעבר) אל מחוץ למועדון, לאחר סיום קבלת השירות.

9. תעריפים, תשלומים ודמי טיפול (להלן:”התשלומים”).

טז. מועדון 2go רשאי לשנות ולעדכן מעת לעת את התשלומים, התעריפים ודמי הטיפול אותם הוא גובה מהמנויים. מנוי המשלם בהוראת קבע יעודכן על שינוי בתעריף.
יז. התשלומים שבתוקף בעת ההרשמה מפורטים בטופסי ההרשמה.

10. כתב ויתור אחריות והמלצות בתוכנית

יח. ידוע לי כי היעדים הניתנים בתוכנית הנם המלצה בלבד וכל פעילות גופנית אותה אקיים, תתבצע על ידי באופן עצמאי, לפי שיקול דעתי הבלעדי ועל אחריותי המלאה והבלעדית. לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג ומין בגין פעילות זאת.
יט. אנו ממליצים לכל אדם בייחוד מי שנמצא בקבוצות סיכון לפנות לרופא המטפל לפני התחלת פעילות גופנית.

11. כללי

כ. מועדון 2go רשאי לסיים את חברותו של כל מנוי ללא החזר יתרת דמי המנוי במקרה של הפרה חוזרת של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה .
כא. כל עוד לא נחתם ע”י המנוי תקנון אחר, יחולו הוראות תקנון זה על חברותו במועדון 2go, בשינויים המחויבים.
כב. מועדון 2go רשאי לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתו את התקנון גם ביחס למנויים
וותיקים; במקרה זה יפרסם המועדון את השינויים שבכוונתו לבצע בתקנון באתר האינטרנט
שלו, ותינתן למנויים הוותיקים הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתם.
כג. על המנוי לקרא את הוראות התקנון, המהווה חוזה בין המועדון למנוי.
כד. עותק מהתקנון עומד לעיון המנוי במשרדי החברה או במועדוני הרשת, והמנוי חותם על התקנון במועד ההרשמה, יחד עם מסמכי ההרשמה האחרים.
כה. המנוי נחשב כמי שקרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, והוא מתחייב לנהוג לפיו.

12. קבלת תכנים במייל וניוזלטר

תוכנית הולמספלייס טוגו מבוססת על תיקשורת דיגטלית (מייל, SMS וכו’) הנשלחת למנויים במטרה לעודד ולשפר את כשרם הגופני. המנוי מאשר בזאת לקבל לקבל מ 2go באמצעות מכשיר הטלפון הסלולארי שלו והדואר האלקטרוני שלו המפורטים להלן תכנים אלה, לרבות דברי פרסומת שיופצו על ידי 2go לגבי מבצעים, הטבות, הרלוונטים למהות התוכנית וכו.

13. סמכות שיפוט

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב

לפגישת היכרות והצטרפות השאירו פרטים

אנא מלאו את הפרטים הבאים ונציג יחזור אליכם בהקדם